Seutu-SUMP-hanke kartoitti kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua osana seudullista MAL-työtä


Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnittelumalli, nk. SUMP-toimintamalli (SUMP=Sustainable Urban Mobility Plan), on kokonaisvaltainen, koko toiminnallisen kaupunkiseudun kattava pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jonka tavoitteena on varmistaa kestävä, kilpailukykyinen ja resurssitehokas kaupunkiliikenne.

MAL-verkoston ja Traficomin syksyn 2021 aikana toteuttamassa esiselvityksessä tarkasteltiin SUMP-toimintamallia, kartoitettiin Suomessa laadittuja SUMP-suunnitelmia sekä luotiin tilannekuva SUMP-suunnittelun ja -toteutusmallin laajuudesta erilaisilla kaupunkiseuduilla Suomessa. Työn toteuttajana oli FLOU Oy (Taina Haapamäki, Siiri Korhonen). Työtä ohjasi ns. vanhoista MAL-seudusta, YM:n, Traficomin ja MAL-verkoston edustajista koottu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Stella Aaltonen Turusta. Työmenetelminä olivat kirjallisuuskatsaus, asiantuntijahaastattelut sekä asiantuntijatyöpaja. Kerättyjen tietojen ja asiantuntijoiden kokemusten perusteella luotiin suosituksia vaadittavista toimenpiteistä kokonaisvaltaisen SUMP-toimintamallin käyttöönottamiseksi Suomessa.

SUMP-toimintamalli toimii työkaluna kokonaisvaltaiseen kaupunkiliikenteen suunnittelussa, jonka tavoitteena on lisätä kestävien liikennemuotojen käyttöä ja vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä sekä edistää asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Toimintamalli pyrkii edistämään aktiivista vuorovaikutusta eri organisaatioiden välillä osana liikenteen ja maankäytön yhteensovittavaa suunnittelua kaupunkiseuduilla.

Suomessa toimintamallia on sovellettu kuntien ja kaupunkiseutujen suunnitelmissa ja ohjelmissa, mutta varta vasten SUMP-suunnitelmiksi laadittuja suunnitelmia Suomessa on vain muutamia. Kartoitustyö osoitti, että kaupunkeja ympäröivä toiminnallinen kaupunkiseutu jää ohjelmissa ja suunnitelmissa pääosin huomiotta. Erityisesti MAL-sopimusseuduilla ja muilla seudulliseen pendelöintiin vahvasti tukeutuvilla kaupunkiseuduilla laajempi, kokonaisvaltainen seututason SUMP-malli ja hyvät käytännöt olisivat tarpeen. Jatkotyö jää seuraavien ohjelmien ja hanke-aihioiden toteutettavaksi, osana joko seudullista suunnittelua maankäytön suunnittelun uudistamisen, eritasoilla tehtävän kestävän liikennejärjestelmätyön tai kaupunkiseutujen hiilineutraaliustavoitteiden näkökulmasta. ​

Seutu-SUMP hankkeen loppuraportti julkaistiin verkoston vuosiseminaarissa 17.12.2021. Raportti ja Taina Haapamäen vuosiseminaarissa pitämä esitys on ladattavissa alta.

SUMP-esitys vuosiseminaarissa

SUMP osana seudullista maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelua – Seutu-SUMP -raportti

Lisätietoja hankkeesta:

Taina Haapamäki, toimitusjohtaja, FLOU Oy, taina.haapamaki (at)flou.io

MAL-verkosto: kehittämispäällikkö Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen (at)tampereenseutu.fi

Stella Aaltonen, ohjausryhmän pj, hankepäällikkö, Turun kaupunki, stella.aaltonen(at)tampereenseutu.fi