MAL-verkoston ja Traficomin vuoden 2022 yhteishanke Kilometrit Katuverkolla käyntiin

MAL-verkosto on käynnistänyt katuverkon suoritelaskennan ja liikennelaskennan kehittämishankkeen. Kilometrit katuverkolla -hanke selventää katuverkon suoritelaskennan tilannekuvaa paikallistasolla ja luo yhtymäkohtia valtakunnan tason liikennesuunnittelun keinovalikoimiin.

Sekä katuverkon liikenne- että suoritelaskenta kaipaavat selkeää yhtenäistä ohjeistusta, jotta kerätty tieto olisi tasalaatuista ja valtakunnallisesti vertailukelpoista. Tällä hetkellä valtakunnallisesti tilastoitu katu- ja yksityistieverkon suoritetieto ei perustu katu- ja yksityistieverkolta kerättyyn liikennemäärätietoon, vaan muodostetaan poistamalla maanteiden suorite kokonaissuoritteesta. Muutamilla kaupungeilla on omia suoritelaskentajärjestelmiä.

Kilometrit katuverkolla -hankkeessa kuvataan kaupunkien liikenne- ja suoritelaskennan menetelmien nykytila. Lisäksi kehitetään, yhtenäistetään ja ohjeistetaan katuverkon suoritelaskentaa. Hankkeessa selvitetään riittävä katuverkon liikennemäärätiedon taso suoritelaskennan pohjaksi ja tehdään suositukset katuverkon suoritelaskennan toteuttamiseksi huomioiden Tilastokeskuksen tarpeet valtakunnallisen tieliikenteen suoritetilaston tekemisessä.

Hanke on käynnistynyt MAL-verkoston jäsenkunnille suunnatulla nykytilakyselyllä. Yhtenäistämiseen liittyviä toimintamalleja käsitellään kaupunkien ja sidosryhmien kanssa työpajassa 5.10.2022 klo 13-16. Työpajaan kutsutaan jäsenseutujen – ja kaupunkien liikennelaskennasta vastaavat henkilöt.

Hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen tulokset esitellään Vuosiseminaarissa 16.12.2022. Työn laatii Sitowise Oy ja sen ohjaukseen osallistuu MAL-verkoston lisäksi Traficom, Väylävirasto, Tilastokeskus ja Kuntaliitto.

Poimintoja kuntakyselystä (Traficom)

Hankkeen yhteystiedot                                                   

Kati Kiiskilä, apulaisosastopäällikkö, Kaupunki ja väylät, kati.kiiskila(at)sitowise.com

Anna Pätynen, Erityisasiantuntija, Liikennejärjestelmätyö -tiimi, anna.patynen(at)traficom.fi

Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto, kati-jasmin.kosonen(at)tampereenseutu.fi