Uusi verkostostrategia ohjaa MAL-verkostoa seututasoisen suunnittelun juurille

MAL-verkosto on päivittänyt verkostostrategiansa vuosille 2024-2027 vastaamaan paremmin kaupunkiseutujen muuttuviin tarpeisiin. Strategisten painopisteiden tavoitteena on kohdentaa MAL-verkoston toimintaa kaupunkiseututasoisen suunnittelun juurille maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamistyöhön. Uusi strategia keskittyy kolmeen painopistealueeseen:

1. Ekologinen jälleenrakennus ja vihreä siirtymä: MAL-verkosto pyrkii aktiivisesti edistämään ekologista jälleenrakennusta ja vihreää siirtymää. Keskeisenä painopisteenä on eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännöllisen viitekehyksen selkiyttäminen ja seutujen tuen tarpeet.

2. Kaupunkiympäristöjen ihmislähtöinen kehitys: Kaupunkiympäristöjen ihmislähtöinen kehitys, ja sen merkitys sosiaalisen kestävyyden turvaamiseksi kaupunkiseuduilla on MAL-verkoston työn keskiössä. Kehitystyömme painottaa väestörakenteen muutoksiin varautumista (ikärakenne, muuttoliike, maahanmuutto). Pyrimme aktiivisesti edistämään kaupunkiympäristön luontopositiivisuutta ja toisaalta ehkäisemään kaupunkiympäristön ja asuinalueiden haitallista segregoitumista, tutkitun tiedon pohjalta.

3. Toimivat matkaketjut ja sähköistyminen: MAL-verkoston tavoitteena on kehittää toimivia matkaketjuja, jotka tukevat kestävää liikkumista ja sähköistymistä. Kehitämme erityisesti matkaketjujen solmukohtia, joiden sujuva toiminta on olennainen osa tehokasta ja ympäristöystävällistä liikkumista. Liikenteen sähköistyminen ja päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaupunkiseututasoista yhteistyötä maankäytössä, liikenteessä ja energiaverkoissa vaihtoehtoisten käyttövoimien latausinfrastruktuurin turvaamiseksi.

Uusi verkostostrategia on laadittu yhteistyössä MAL-verkoston jäsenistön kanssa. Se perustuu osallistavaan tulevaisuustyöhön, jossa kartoitettiin kaupunkiseutujen keskeisiä haasteita ja tavoitteita tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Uusi verkostostrategia antaa MAL-verkostolle selkeän suunnan ja työkalut tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen. Yhteistyöllä ja innovatiivisilla ratkaisuilla voimme rakentaa kestävämpiä, älykkäämpiä ja viihtyisämpiä kaupunkiympäristöjä kaikille. Verkosto vahvistaa kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä edistää yhteisten ratkaisujen löytämistä.