ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMISKONSEPTIT POHJOISMAISSA

Asemanseudut ovat liikkumisen, työnteon, palveluiden ja asumisen solmukohtia, joiden sijainti keskeisillä paikoilla tarjoaa kaupungeille merkittäviä uusia kehittämismahdollisuuksia. Suomessa asemanseudut ovat nousseet kehittämisen painopisteeksi. Monipuolisen raideliikenteensä ja asemanseutujen vahvan roolin ansiosta Tanska tarjoaa otollisen vertailumaan Suomelle.

Selvitys kuvaa Tanskan esimerkeistä hahmottuvia asemanseutukehittämisen konsepteja osana kaupunkikehitystä ja raideliikenteeseen perustuvaa liikkumista. Tanskassa kaupunkiseudun rakenteen ohjauksessa on hyödynnetty strategista maankäyttösuunnitelma Fingerplania sekä asemanläheisyysperiaatetta toimintojen sijoittamisessa. Selvityksessä on tunnistettu asemanseutujen keskeisiä suunnitteluratkaisuja ja kehittämismalleja sekä asemakehityksen esteitä ja edistäviä voimia. Johtopäätöksinä selvitys toteaa, että Tanskassa vahva yhteiskunnan eri toimijoiden tuki raideliikenteen käytölle ja vahva joukkoliikennejärjestelmä tukevat asemanseutujen kehittämistä. Asemanläheisyyspolitiikka luo edellytyksiä asemaympäristöjen myönteiselle kehitykselle, ja sen rinnalla korostetaan hyvän kaupunkiympäristön kehittämisen näkökulmaa asemanseuduilla. Kaupungit ovat Tanskassa asemakehittämisen keskeisiä aloitteentekijöitä, joille tärkeinä kumppaneina toimivat yksityiset toimijat ja valtio.

Hyvien toimintamallien perusteella selvitys kokoaa yhdeksän kehittämisehdotusta suomalaisten asemanseutujen kehittämiseen. Suomessa olisi syytä keskittyä asemanseutujen taloudellisen merkityksen esille tuomiseen, sekoitettujen toimintojen ja erityisesti koulutus- ja tutkimuslaitosten kehittämiseen asemanseutujen funktiona sekä toteutuslähtöisten yhteistyön organisointitapojen kehittämiseen.

Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa -raporttiin tästä.

keltainen juna asemalla