ASUMISEN ENNAKOINTI JA MONIPAIKKAISTUMINEN

Työpaketti 1: Väestön ja asuntokannan ennakointimalli seuduille

Kaupunkiseuduilla on tarvetta kehittää väestön ja asuntokannan ennakointimalleja. Kuntakohtainen väestöennuste ei riitä kunnan eri osien erilaistuvan kehityksen ennakointiin, kun osa alueista kasvaa ja osassa väestö vähenee. Ennakointitietoa tarvitaan kuntien erilaisista osa-alueista ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeistä. Hyvän ennakointimallin kehittäminen on kuitenkin vaikeaa ja hankaluuksia aiheuttavat erityisesti asuntokuntien määrän sekä asuntotarpeen kehityksen arvioiminen.

Hankkeessa SYKEn ja ARAn kehittämää kuntien väestö- ja asuntotarve-ennustemallia (KASSU) jatkokehitetään seudulliseksi työkaluksi MAL-seutujen käyttöön. KASSU-malli tarjoaa yhdenmukaisen ratkaisun arvioida seutujen väestönkehitystä ja asuntotarvetta tulevaisuudessa. Ennusteet voidaan määrittää koko seudulta halutulla aluejaolla. Malli huomioi myös ikärakenteen muutoksen vaikutukset asuntokuntien kokoon ja määrään.

Työpaketti 2: Monipaikkaisuuden tunnistaminen, ennakointi ja vaikutukset asuntokantaan

Kartoitetaan monipaikkaisuuden muotoja ja volyymeja alueella sekä kehitetään monipaikkaisuuden huomioimista tilastoinnissa ja ennakoinnissa. Monipaikkaisuuden muodoissa keskitytään erityisesti vapaa-ajan monipaikkaisuuteen (vapaa-ajan asuminen ja osin matkailu) sekä työperäiseen monipaikkaisuuteen (paikkariippumattoman työn mahdollistama monipaikkainen asuminen, pitkät työmatkat, kausityö).

Selvitetään monipaikkaisuuden vaikutuksia asuntokantaan ja sen käyttöasteeseen. Hankkeessa analysoidaan pandemian jälkeistä tilannetta ja tarkastellaan, miten muutokset asumispreferensseissä, työmarkkinoilla, paikkariippumattoman työn ja etätyön yleistymisessä näkyvät kaupunkiseuduilla. Aikasarjat mahdollistavat vertailun pandemian aikaiseen ja sitä edeltävään aikaan.

Työpaketti 3: Asumisen integroiva suunnittelu ja ennakointi

Tuetaan kaupunkiseutuja tunnistamaan väestön ja asuntokannan kehityksen erilaisia skenaarioita huomioiden sekä vakituinen että kausiväestö. Tavoitteena on löytää käytännön ratkaisuja muutoksen hallintaan ja ennakointiin sekä kestävän monipaikkaisuuden edistämiseen kaupunkiseutujen näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena kaupunkiseutujen osallisuus, vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen. Kaupunkiseudut saavat vertaistukea toisiltaan ja jakavat kokemuksia toimivista käytännöistä.