KAUPUNKISEUTUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN VAHVISTAMISEKSI

Kaupunkiseutusuunnittelu kytkeytyy maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymysten ohella myös elinkeino- ja palvelutoiminnan kysymyksiin. Hyvä ja toimiva kaupunkiseutusuunnittelu vaikuttaa yhdyskuntien toimivuuteen ja yksilöiden hyvän elämän edellytyksiin. Kysymys on malpe-kokonaisuuden järkevästä keskinäisestä integraatiosta ja laadukkaasta, monipuolisesti eri viiteryhmiä palvelevan elin- ja toimintaympäristön aikaansaamisesta.

MAL-verkoston jäsenseuduilla on noussut esiin kaupunkiseutusuunnittelun vahvistamisen tarve. Kaupunkiseutujen elinvoiman ja kilpailukyvyn parantamiseksi on tarpeen selvittää, miten kaupunkiseutusuunnittelussa ja siihen liittyvässä liikennejärjestelmäsuunnittelussa voisi korostaa elinkeino- ja palvelu-näkökulmaa.

Myös pienemmät kaupunkiseudut ovat tunnistaneet tarpeen uusille kaupunkiseutujen kehittämiseen liittyville työvälineille. Olisi tarpeen selvittää, minkä tyyppisillä uusillakin instrumenteilla olisi mahdollista tukea elinkeino- ja palvelunäkökulmaa osana keskisuurten kaupunkiseutujen kestävää yhdyskuntarakenteen suunnittelua.

Hankkeessa järjestettiin työpajojen sarja kaupunkiseututasoisen suunnittelun hyvistä käytänteistä syksyllä 2022. Työpajojen muistioon pääset tutustumaan täällä.

Teemaverkosto-hanke tukee osaltaan yhteistyössä Kuntaliiton ja Ympäristöministeriön kanssa toteutettavaa Kaupunkisuunnittelun uudet mallit ja vertaistuki -hanketta.