KESTÄVÄN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELU ENNAKOIVANA ELINVOIMATYÖNÄ


Kehittämistyön tilallinen kehys. Kestävien yhdyskuntien suunnittelu ja kehittäminen edellyttää eri toimintojen sijoittelua siitä syntyvää liikkumistarvetta minimoiden. Kehittämistyön kohteena on tällöin sekä uusien alueiden suunnittelu ja toteuttaminen että nykyisten alueiden kehittäminen tiivistämällä yhdyskuntarakenteita ja huomioimalla elinkeinorakenteen muutoksista aiheutuvat tekijät, jotka voivat mahdollistaa tavoiteltuja muutoksia tai vaikeuttaa niiden saavuttamista. Työmatkojen aiheuttamiin liikennevirtoihin vaikuttaminen sekä työpaikka- ja asuinpainotteisten alueiden toisiinsa limittämisellä että joukkoliikennesaavutettavuuden parantamisella on osa näin ymmärrettyä elinvoimatyötä.

Kehittämistyön toiminnallinen kehys. Kaupunkiseutu muodostaa kehittämistyön dynamiikan kannalta sen yksittäisistä kunnista oleellisesti eroavan mittakaavatason, minkä lisäksi kokonsa, sijaintinsa ja elinkeinorakenteensa suhteen erilaisia kaupunkeja ympäröivät seudut eroavat toisistaan. Erityisesti suurilla tai hajanaisiksi rakentuneilla kaupunkiseuduilla last mile -ongelman ratkaiseminen sekä pientalovaltaisilla asuinalueilla että tilaa vaativilla, erikoistuvilla ja brändihyötyjä tavoittelevilla työpaikka-alueilla on avainasemassa pyrittäessä lisäämään koko liikkumisjärjestelmän kestävyyttä. Alueita kehitettäessä vuoropuhelu elinkeinoelämän toimijoiden kanssa yhdessä muiden toimijaverkkojen ja niissä harjoitettavan yhteistyön kanssa ovat oleellisia kehittämistyön parametreja.
Kehittämisasetelmien monimuotoisuuden kriittinen tarkastelu antaa pohjaa valtakunnalliselle tiedontuotannolle, jolla voidaan tukea tilallisesti ja toiminnallisesti kestävien yhdyskuntien kehittämistä ja monimuotoisiksi kehitettävien alueiden ennakoivaa suunnittelua.

Hanke toteutetaan kolmena toisiinsa nivoutuvana työpakettina:

  1. Kestävän kehityksen seudullinen elinkeinopolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelun tietopohjan vahvistaminen. Hankkeen loppuraportti luettavissa täällä.
  2. Työpaikka-alueiden muutokset, toimialakehitys ja kestävä liikkuminen yhdyskuntarakenteessa
  3. Elinkeinoalueiden kehittäminen. Tietosuojailmoitus