Kilometrit Katuverkolla – MAL-verkoston hanke vuodelle 2022

MAL-verkosto on käynnistänyt katuverkon suoritelaskennan ja liikennelaskennan kehittämishankkeen. Kilometrit katuverkolla -hanke selventää katuverkon suoritelaskennan tilannekuvaa paikallistasolla ja luo yhtymäkohtia valtakunnan tason liikennesuunnittelun keinovalikoimiin.

Sekä katuverkon liikenne- että suoritelaskenta kaipaavat selkeää yhtenäistä ohjeistusta, jotta kerätty tieto olisi tasalaatuista ja valtakunnallisesti vertailukelpoista. Tällä hetkellä valtakunnallisesti tilastoitu katu- ja yksityistieverkon suoritetieto ei perustu katu- ja yksityistieverkolta kerättyyn liikennemäärätietoon, vaan muodostetaan poistamalla maanteiden suorite kokonaissuoritteesta. Muutamilla kaupungeilla on omia suoritelaskentajärjestelmiä.

Kilometrit katuverkolla -hankkeessa kuvataan kaupunkien liikenne- ja suoritelaskennan menetelmien nykytila. Lisäksi kehitetään, yhtenäistetään ja ohjeistetaan katuverkon suoritelaskentaa. Hankkeessa selvitetään riittävä katuverkon liikennemäärätiedon taso suoritelaskennan pohjaksi ja tehdään suositukset katuverkon suoritelaskennan toteuttamiseksi huomioiden Tilastokeskuksen tarpeet valtakunnallisen tieliikenteen suoritetilaston tekemisessä.

Hanke on käynnistynyt MAL-verkoston jäsenkunnille suunnatulla nykytilakyselyllä. Yhtenäistämiseen liittyviä toimintamalleja käsiteltiin kaupunkien ja sidosryhmien kanssa työpajassa 5.10.2022. Hanke valmistuu vuoden loppuun mennessä. Työn laatii Sitowise Oy ja sen ohjaukseen osallistuu MAL-verkoston koordinaation lisäksi Traficom, Väylävirasto, Tilastokeskus ja Kuntaliitto.

Poimintoja kuntakyselystä (Traficom)

Esitys MAL-verkoston vuosiseminaarissa

Kilometrit Katuverkolla hanke 2022

KESTÄVÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

MAL-verkosto toimii kuntien, kaupunkien ja kaupunkiseutujen, valtionhallinnon ja asiantuntijalaitosten yhteisenä keskustelualustana ja foorumina erilaisissa kestävän liikkumisen teemoissa. MAL-verkosto tarjoaa yhteistyökumppaneilleen...

Lue lisää ›

Kilometrit Katuverkolla hanke 2022

KESTÄVÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

MAL-verkosto toimii kuntien, kaupunkien ja kaupunkiseutujen, valtionhallinnon ja asiantuntijalaitosten yhteisenä keskustelualustana ja foorumina erilaisissa kestävän liikkumisen teemoissa. MAL-verkosto tarjoaa yhteistyökumppaneilleen...

Lue lisää ›