SAA-HANKE

Senaatin asema-alueiden kehittämisen toimintamalli.

Asema-alueiden kehittämistä on edistetty, mutta haasteeksi on tunnistettu mm. valtion maanomistuksen monet osapuolet ja asemanseudun toimijoiden erilaiset intressit, toimintamahdollisuudet ja kehittämisen aikajänteet. Monen omistajan haasteeseen vastaamiseksi asemanseutujen ei-strateginen valtion kiinteistöomaisuus päätettiin keskittää Senaatti-kiinteistöjen alaiselle Senaatin Asema-alueet Oy (SAA)- nimiseen tytäryhtiöön. Yhtiön tavoitteena on vauhdittaa asemanseutujen ja raideliikenteen kehittämistä. Toiminnassa huomioidaan kestävän kaupunkikehittämisen periaatteet, kuten vähähiilisyys ja kohtuuhintainen asuntotuotanto. Kaupungeilla on aktiivinen rooli kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen tavoitteena on konkretisoida toiminta- ja sopimusmallit, millä asemanseutuja kehitetään. Tavoitteena on kehittää kolmen pilottikohteen (Espoon Kauklahti, Helsingin Malmi ja Riihimäki) avulla toimintamallit, joita voidaan käyttää asema-alueiden kehityskohteissa ja niitä tukevat sopimusperiaatteet (sopimusmallit). Hankkeessa jatketaan toimintamallin kehittämistä Suomen kasvukäytävän eli pääradan Helsinki-Tampere- Seinäjoki pilottikohteiden avulla niin, että toimintamallia testataan miten se sopii eri näkemysten yhteensovittamiseen ja eri näkökulmien avaamiseen asemanseutujen kehittämisessä. Samalla hahmotetaan Senaatin Asema-alueet Oy:n mahdollisia rooleja ja yhtiön etua asemien kehittämisessä. Hankkeen vastuutoteuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Osatoteuttajina ovat pilottikohteiden kunnat, ympäristöministeriö, HSY ja Väylävirasto MAL-verkosto tukee hanketta asiantuntemuksellaan ja toteuttamalla hankkeeseen liittyvän asemanseutu kyselyn.