Kansainvälinen yhteistyö

MAL-verkosto luo yhteyksiä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Etenkin verkoston hanketyön puitteissa tehdään laajalti kansainvälistä yhteistyötä sekä oppien jakoa esimerkiksi opintomatkoilla niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin kohteisiin.

Kaupunkiseutujen kestävän MAL-työn mallit Pohjoismaissa: pohjoismaiset parhaat käytännöt ja kokemustenvaihto kaupunkiseutujen MAL-yhteensovitustyön syventämiseksi ja kaupunkiverkostojen kehittämiseksi (2019-2020)

MAL-verkoston syksyllä 2019 käynnistynyt verkostohanke päättyi helmikuussa 2020. Projektisuunnittelija (HM) Iina Sankalan toteuttamassa työssä kartoitettiin kuntien välisiä kestävän kaupunkikehittämisen käytäntöjä sekä oppimisen ja yhteistyön verkostoja, joilla ilmastonmuutoksen haasteisiin vastataan eri Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja ja Tanska). Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa MAL-verkoston jäsenistölle tietoa parhaista käytännöistä pohjoismaisen vertaisoppimisen ja yhteistyön syventämisen tueksi. Erityisesti tarkasteltiin tapauksia, jotka vastaavat suomalaisittain tunnettua MAL(PE)-työtä: maankäyttöä, liikkumista ja asumisen kysymyksiä integroivaa suunnittelu- ja kehittämistyötä kaupunkien, kaupunkiseutujen (ja valtion) yhteistyönä, jolla edistetään kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelua. Selvityksen tuloksia esiteltiin ohjausryhmälle 5.2.2020.

Selvityksen mukaan suurimmilla kaupungeilla tai edelläkävijäkunnilla on tarvetta vertaisverkostoille, joissa jäsenillä on saman mittakaavan haasteita tai sama kunnianhimon taso toiminnassaan. MAL-teemoista kaikissa Pohjoismaissa on aktiivista verkosto- ja hanketoimintaa kestävän kaupunkiliikkumisen puitteissa. Etenkin ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävän kehityksen edistäminen nousivat esiin seudullista tarkastelua vaativina kysymyksinä. Vaikuttava verkostotyö vaatii kuitenkin ajallisia, rahallisia, tiedollisia ja rakenteellisia resursseja sekä strategisia valintoja. Valtiolla on mahdollistava rooli mm. erilaisten laajojen katto-ohjelmien kautta, joskin valtion tavoitteita tulee sovittaa yhteen kaupunkien oman toimijuuden ja paikallisten tarpeiden kanssa.

Tutustu hankkeen raporttiin ja tuloksiin tästä:

HANKKEEN MATERIAALIPANKKI

Tapaukset teemoittain:

Muuta:

Lisätietoja kansainvälisestä yhteistyöstä: kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

Kansainvälinen yhteistyö

ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMISKONSEPTIT POHJOISMAISSA

Asemanseudut ovat liikkumisen, työnteon, palveluiden ja asumisen solmukohtia, joiden sijainti keskeisillä paikoilla tarjoaa kaupungeille merkittäviä uusia kehittämismahdollisuuksia. Suomessa asemanseudut ovat...

Lue lisää ›

KESTÄVÄN LIIKKUMISEN VERKOSTOYHTEISTYÖ EUROOPASSA JA POHJOISMAISSA

MAL-verkosto ottaa osaa liikkumisen ohjauksen eurooppalaisen yhteistyöverkoston EPOMMin toimintaan. EPOMM on Eurooppalainen ministeriötason liikkumisen ohjauksen alusta, mihin kuuluu useita liikkumisen...

Lue lisää ›

MAL-TYÖN POHJOISMAISET YHTEISTYÖMALLIT JA VERKOSTOT

Yhteistyötä pohjoismaisessa vertailututkimuksessa: Helsingin yliopiston JustDe -hanke Ovatko kuntien ja valtion tekemät kaupunkiseututasoiset maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun sopimukset (MAL)...

Lue lisää ›

KOHTUUHINTAISEN ASUMISEN MALLIT

UUTTA! Tutustu Tafkao Arkkitehtien Wienistä mukanaan tuomaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon allianssimalliin täältä. MAL-verkosto toteutti vuonna 2018 Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeen, missä testattiin...

Lue lisää ›