Strategia

MAL-verkoston strateginen viitekehys 2019-2022

MAL-verkoston työtä ohjaavat yhdessä jäsenistön kanssa työstetyt strategiset painopisteet ja tavoitteet. Nykyiset painopisteet on työstetty vuoden 2018 tulevaisuustyö-prosessissa. ja työn tuloksena syntyivät Strategiset pianostieet ja toiminnalliset linjaukset vuoteen 2022 kestävälle jaksolle. Toimintamme perustana on avoimuus ja yhteistyö. Toimintamme painopisteet on valittu yhteistyössä MAL-verkoston jäsenten kanssa. Strategisia painotuksia on tarkasteltu ohjausryhmän kokouksissa ja verkoston strategisen pienryhmän neuvotteluissa.

Tulevaisuustyössä sovittiin, että MAL-verkosto fokusoi toimintaansa TEM:n Kaupunkiohjelman ja YM:n Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti ja niiden toimintaa tukien kuunnellen kaupunkijäsenten ja kaupunkiseutujen toiveita ja tarpeita. Uskomme, että avoin ja yhteinen prosessi sitouttaa jäsenemme entistä tiiviimmin mukaan toimintaamme.

Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2019 – 2022 seuraaviin toimintalinjoihin:

  • Elävät asemanseudut (Fiksu Assa, asemanseutujen palvelut, asemanseutujen maankäyttökysymykset)
  • Asuminen ja asuinympäristöt (kaupunkiympäristön laatu, sosiaalinen kestävyys, monimuotoinen asuminen)
  • Liikenne- ja kestävä liikkuminen (liikenteen ja maankäytön yhteensovitus, saavutettavuus ja yhteydet, liikkumispalvelut, jakamistalous, pysäköintiratkaisut)
  • Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu (arjen sujuvuus, kuntalaisten osallistuminen, digitalisaation hyödyntäminen)


Kaupunkiseuduille Elinvoimaa ja kilpailukykyä MALPE-koordinaatiolla tarkoittaa suunnittelun kokonaisvaltaisuutta, jossa huomioidaan toimintalinjojen välinen synergia. Läpileikkaavina teemoina kulkevat kaikessa MAL-verkoston toiminnassa vähähiilisyys (ilmastonäkökulma), digitaalisuuden hyödyntäminen, sopimuksellisuuden edistäminen ja kansainvälisistä esimerkeistä oppiminen. Sopimuksellisuudella tarkoitetaan valtion ja kaupunkien/kaupunkiseutujen välisen vuoropuhelun ja kumppanuuden edistämistä em. pääteemoissa sekä toimintatapojen ja sopimusmenettelyjen kehittämistä ja testaamista. Siten valtion ja kaupunkien yhteistyön edistämisen näkökulma on laaja, kokonaisvaltaiseen kestävään aluekehitykseen ja yhdyskuntarakenteen suunnitteluun tähtävää kumppanuutta.

Tulevaisuuden kaupunkiseudut työpajan aineistoihin pääset täältä.

Uusin, vuoden 2022 Talous-ja toimintausuunnitelma