Liikenne ja kestävä liikkuminen

Tulevaisuuden kunnan ja kaupunkiseutujen liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuvat älykkäät liikenneratkaisut ja kestävä liikkuminen. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat taloudellisia, sujuvia, turvallisia ja liikkujan terveyttä kohentavia. Kestävä liikkuminen liittyy läheisesti valtakunnallisiin ilmastotavoitteisiin ja etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla ruuhkien ehkäisyyn, saavutettavuuteen ja terveellisen, viihtyisän elinympäristön rakentamiseen.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40% vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Suomen päästövähennystarvetta määrittelee Euroopan komission vuoden 2016 taakanjakoasetus vuosille 2021–2030. Asetus määrittelee kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille oikeudellisesti sitovan päästövähennysvelvoitteen vuoteen 2030. Jäsenvaltiot päättävät itse omilla kansallisilla toimillaan miten tavoitteet saavutetaan. Käytännössä Suomella on rajalliset keinot päästötavoitteiden saavuttamiseen ellei liikenteeseen kohdistu merkittäviä päästövähennystoimia. Kansallisella tasolla on sovittu, että Suomen tulisi vähentää liikenteen kasvihuonekaasuja 50%:lla vuoteen 2030 mennessä ja Suomen tulisi olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseen kuuluvat niin uusien energiamuotojen käyttäminen, uusien liikennepalvelujen, matka- ja tavaraketjujen sujuvoittaminen, kestävien liikkumismuotojen suosiminen, kuin suotuisan yhdyskuntarakenteen kehittäminenkin.

Tarjoamme tietoa ja tukea kunnille resurssiviisaan liikenteen suunnittelusta ja hyvistä toimintamalleista MaaS (liikkuminen palveluna) ja LaaS (logistiikan älykkäät palvelut elinkeinoelämän toiminnan tueksi) teemoissa. Pidämme kestävän liikkumisen teemassa työpajoja ja tuomme verkostomme jäsenemme yhteen pohtimaan liikennejärjestelmäsuunnittelua eri hallinnon tasoilla. Teemme yhteistyötä verkostomme jäsenten kanssa digitalisaation hyödyntämisessä ja kestävien innovatiivisten liikkumispalvelujen kehittämisessä kaupunki- ja haja-asutusalueille. Kestävän liikkumisen teemassa teemme myös kansainvälistä yhteistyötä mm. opintomatkojen ja seminaarien muodossa.

Vuoden 2018 ja sitä aikaisemmat hankkeet löytyvät täältä.

Meneillään olevat hankkeet

KESTÄVÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

MAL-verkosto toimii kuntien, kaupunkien ja kaupunkiseutujen, valtionhallinnon ja asiantuntijalaitosten yhteisenä keskustelualustana ja foorumina erilaisissa kestävän liikkumisen teemoissa. MAL-verkosto tarjoaa yhteistyökumppaneilleen...

Lue lisää ›

Päättyneet hankkeet

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISTEN LINJA-AUTOYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN JA MATKAKETJUT -HANKE

Kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien osalta on ollut käynnissä voimakkaat muutokset viime vuosina. Vaikka yhteydet ovat pääosin markkinaehtoisia, alueella tehtävät toimet vaikuttavat...

Lue lisää ›

Jyväskylän kaupunki harjulta

Kilometrit Katuverkolla – MAL-verkoston hanke vuodelle 2022

MAL-verkosto on käynnistänyt katuverkon suoritelaskennan ja liikennelaskennan kehittämishankkeen. Kilometrit katuverkolla -hanke selventää katuverkon suoritelaskennan tilannekuvaa paikallistasolla ja luo yhtymäkohtia valtakunnan...

Lue lisää ›