Elävät asemanseudut

Tavoitteemme on tukea kaupunkiseutujen asemanseutujen kehittämistä kestävän kehityksen ja paikallisen elinvoima- ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta. Asemanseudut ovat useissa tapauksissa saavutettavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan erityisiä kaupunkialueita, jotka ovat nousseet monissa kaupungeissa kehittämisen kärkikohteiksi. Lähtökohtamme on ajatus siitä, että asemanseutujen kehittämisessä tulisi huomioida liikenteellisten tekijöiden lisäksi laajasti myös muut kaupunkikehittämisen tavoitteet ja arvot. Asemanseutujen kehittämisen osa-alueiksi on tunnistettu liikkumispalvelujen kehittäminen, vähähiilistä arkea tukevien palvelujen kehittäminen ja kaupunkiympäristön ja kiinteistöjen kehittäminen.

Asemanseutujen kehittämisellä on kestävien liikkumismuotojen edistämisessä ja liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamisessa keskeinen rooli. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 asettaa liikenteelle kunnianhimoiset tavoitteet. Liikenteen päästöjä tulisi vähentää vuoteen 2030 mennessä jopa 50% verrattuna vuoden 2005 päästöihin. Tavoitteisiin pääsemiseksi asemanseutujen ja raideliikenteen kehittämisellä on keskeinen rooli. Asemanseutuja voidaan kehittää vähähiilisen liikkumisen ja vähähiilistä arkea palvelevina verkostokaupungin solmukohtina. Asemanseudut toimivat myös uusien innovaatioiden ja palvelujen kehittämisalustoina. Asemanseutujen kehittämiseen tulisi kytkeä myös uuden liiketoiminnan luomisen näkökulmat, joten tarvitsemme uudenlaisia kehittämisprosesseja ja -työkaluja. Tarkastelemme erityisesti, kuinka asemanseutujen elinvoima- ja innovaatiopotentiaali voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

MAL-verkosto on mukana aktiivisesti valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua koskevassa keskustelussa, asemanseutuverkostossa sekä MRL-uudistusta- ja raidehankkeita koskevissa yhteisissä vuorovaikutuksen paikoissa. Tuomme yhteen kaupungit, valtion toimijat ja kasvukäytävät keskustelemaan ajankohtaisista kehittämisen kysymyksistä ja kehitämme yhdessä sidosryhmiemme kanssa uusia toimintatapoja ja malleja asemanseutujen kehittämiseen.


Menneet hankkeet löytyvät täältä.

FIKSU ASSA

Vähähiilistä liiketoimintaa asemanseuduille. Hankkeen tavoitteena on 1) edistää vähähiilisen liiketoiminnan jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla, 2) kiihdyttää uusien vähähiilisten ratkaisujen syntymistä...

Lue lisää ›

SAA-HANKE

Senaatin asema-alueiden kehittämisen toimintamalli. Asema-alueiden kehittämistä on edistetty, mutta haasteeksi on tunnistettu mm. valtion maanomistuksen monet osapuolet ja asemanseudun toimijoiden...

Lue lisää ›

ASEMANSEUTU-VERKOSTO

MAL-verkosto on osa asemanseutuverkostoa. Asemanseutuverkosto on löyhä asemanseutujen ympärille kehittynyt asiantuntijaverkosto. Verkoston jäseninä ovat muun muassa kaupungit, yritykset, Väylävirasto, Senaatti,...

Lue lisää ›