Strategia

MAL-verkoston strateginen viitekehys 2019-2022

MAL-verkoston tulevaisuustyöpajassa vuonna 2018 arvioitiin verkoston tulevia tavoitteita, nykyisiä toimintatapoja, strategisia painotuksia sekä rahoituskysymyksiä. Tällöin tuotettiin alustava kehikko strategisista painotuksista ja linjattiin, että MAL-verkosto fokusoi toimintaansa TEM:n Kaupunkiohjelman ja YM:n Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti ja niiden toimintaa tukien.

MAL-verkoston toiminnan painopisteet on valittu yhteistyössä MAL-verkoston toimijoiden kanssa. Strategisia painotuksia on tarkasteltu ohjausryhmän kokouksissa ja verkoston strategisen pienryhmän neuvotteluissa (puheenjohtajisto ja verkoston koordinaatio) ennen tulosten varsinaista julkaisua ja hyväksyntää. Uskomme, että yhteinen prosessi sitouttaa jäsenemme entistä tiiviimmin mukaan toimintaamme.

Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2019 – 2022 seuraaviin toimintalinjoihin:

  • Elävät asemanseudut (Fiksu Assa, asemanseutujen palvelut, asemanseutujen maankäyttökysymykset)
  • Asuminen ja asuinympäristöt (kaupunkiympäristön laatu, sosiaalinen kestävyys, monimuotoinen asuminen)
  • Liikenne- ja kestävä liikkuminen (liikenteen ja maankäytön yhteensovitus, saavutettavuus ja yhteydet, liikkumispalvelut, jakamistalous, pysäköintiratkaisut)
  • Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu (arjen sujuvuus, kuntalaisten osallistuminen, digitalisaation hyödyntäminen)


Kaupunkiseuduille Elinvoimaa ja kilpailukykyä MALPE-koordinaatiolla tarkoittaa suunnittelun kokonaisvaltaisuutta, jossa huomioidaan toimintalinjojen välinen synergia. Läpileikkaavina teemoina kulkevat kaikessa MAL-verkoston toiminnassa vähähiilisyys (ilmastonäkökulma), digitaalisuuden hyödyntäminen, sopimuksellisuuden edistäminen sekä kansainvälisistä esimerkeistä oppiminen. Sopimuksellisuudella tarkoitetaan valtion ja kaupunkien/kaupunkiseutujen välisen vuoropuhelun ja kumppanuuden edistämistä em. pääteemoissa sekä toimintatapojen ja sopimusmenettelyjen kehittämistä ja testaamista. Siten valtion ja kaupunkien yhteistyön edistämisen näkökulma on laajempi, kuin pelkästään MAL-sopimusmenettelyn, kaupunkisopimus- ja kasvuvyöhykesopimusten kehittämistä.

Tulevaisuuden kaupunkiseudut työpajan aineistoihin pääset täältä.